forex trading logo

We love T-Tech

มาร์ซเถินเทคโนฯ


sound by jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์427
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษร่วมกับฝ่ายกิจการ วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการ "พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 " ของนักศึกษาระดับ ปวช.1-3  เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในความเป็นเยาวชนที่สำคัญของประเทศชาติ อาทิเช่น เรื่องของการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  เรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา การรู้จักใช้ชีวิตที่ดี การวางแผนชีวิต การกำหนดเป้าของชีวิต การสร้างความเชื่อมั่น การฝึกมองโลกในแง่ดี การรู้จักการให้และการให้อภัย การทำงานร่วมกับผู้อื่่น โดยมีท่าน ดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักศึกษาในระดับ ปวส.เป็นผู้ช่วยทีมที่ปรึกษาคณะดำเนินงานและทีมวิทยากร  ชมภาพ...

 

เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2557  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักศึกษาของวิทยาลัยฯ ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย และปลุกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม การใช้สิทธิ์ใช้เสียง การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ชมภาพบรรยากาศ..

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ผู้บริหาร คณะอาจารย์และนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2557 ร่วมกับเทศบาลตำบลล้อมแรดและหน่วยงานอื่นๆ ณ.สวนสาธารณะเมืองเถิน พร้อมกันนี้ได้นำเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัยถวาย ณ.วัดหนองเชียงราน หลังจากเสร็จทางศาสนพิธี นักศึกษายังได้ร่่วมกันทำความดี ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำ ซึ่งเป็นโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  ผู้บริหารคณะอาจารย์และนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตา กับกิ่งกาชาดอำเภอเถิน โดยมีผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ รณรงค์และเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทรมาร ให้เขาได้มีโอกาสพ้นจากความทุกข์นั้นๆ ซึ่งในกิจกรรมนี้ ทางวิทยาลัยต้องขอขอบคุณและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการทำความดีครั้งนี้ ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้จัดมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชมรมต่างๆ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลล้อมแรดให้จัดโครงการอบรมทางด้านกีฬากับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เป็นผู้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับประธานชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล แบดมินตัน  และเปตอง เป็นต้น ชมภาพ

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2557  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557  โดยร่วมเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด มีป้ายรณรงค์ และคำขวัญ เชิญชวนให้นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ถึงพิษภัยและปัญหาความร้ายแรงของยาเสพติด ซึ่งคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดในปี 2557 คือ สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน  กิจกรรมนี้จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน โดยท่านนายอำเภอเถิน ท่านสุรพล บุรินทราพันธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ.บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ และหอประชุมโรงเรียนเถินวิทยา ชมภาพบรรยากาศ

 

เมื่อระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและครู ณ.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดย ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลำปาง ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษในด้านการสนทนา การฟัง การอ่าน การเขียน ในรูปแบบของกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เปิดมุมมอง โลกทัศน์ และทักษะที่หลากหลายในบริบทการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลำปาง ชมภาพ...

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557  วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม ให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงพระคุณที่สาม รู้จักมีความรักและเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นครู และคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป  ชมภาพ

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี วัฒนธรรมของสถาบันในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความผูกพันธ์ของพี่น้องชาวขาว-แดง  ณ.สนามกีฬาฯ  ในกิจกรรมนี้ทางวิทยาลัยยังได้มีการประกวด "ดาว-เดือน" เถินเทคโนฯ ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ชมภาพ

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2014 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054292155-6,086-4203933 ,086-4292883 แฟกซ์ 054292156 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.