forex trading logo

We love T-Tech

มาร์ซเถินเทคโนฯ


sound by jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์359
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  คณะผู้บริหารและอาจารย์ วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตของท่านรองผู้อำนวยการ สพป.ลป.2 ท่านแสงแจ่ม เตชะโม่ง ในโอกาสที่ท่านได้เกษียณอายุราชการ กันยายน 2557 นี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและความผูกพันธ์ ในฐานะที่ท่านได้ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนใน สพป.ลป.2 ด้วยดีเสมอมา ชาวเอกชนเขต 2 จึงได้พร้อมใจกันจัดงานในครั้งนี้ ณ.โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ และคณะอาจารย์ ได้ดำเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการทำประกันคุณภาพภายใน ด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2556  เพื่อทราบถึงจุดเด้น และจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น และเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีท่าน ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ในฐานะคณะกรรมการผู้ประเมินของต้นสังกัด ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของ สช.และ สอศ. ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ ได้มอบเกียรติบัตรการเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพในหัวข้อต่างๆ ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 1/2557  ณ.ห้องประชุม อาคาร 2 ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  ฝ่ายบุคลากรและเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน งานทะเบียน เข้าศึกษาดูงานการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน สช. ที่โรงเรียนอักษรศิลป์ ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนอักษรศิลป์มา ณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  ฝ่ายบริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตเปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านบุญส่ง กิ่งก้ำ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก สพป.ลป.2  มาตรวจสภาพความพร้อมของอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์ที่ สช.กำหนด ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ชมภาพ.. 

 

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2557  ฝ่ายวิชาการ วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และแนะนำประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3และ ปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ออกไปฝึกปฏิบัติงานจริง ตามรายวิชาของหลักสูตรอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้นำความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ทางตรง ที่ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการฝึกงาน โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ และทีมอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ความรู้และข้อคิดการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุม อาคาร 1  ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 4-7 กันยายน 2557  ท่าน ดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ นำทีมอาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี อ.ศิริพร โสอินทร์ อ.อภิญญา แซ่โล้ อ.ณัฐพงษ์ ถิรทรัพย์โสภณ เข้าร่วมรับการพัฒนาในครั้งนี้ ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์เทค) ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557  ฝ่ายบุคลากร วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้ส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง โดย ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ในหัวข้อการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมี ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ อ.ณัฐพงษ์ ถิรทรัพย์โสภณ อ.สงกรานต์ ยาใจดี อ.จีรวัฒน์ ศรีธาวัชร อ.ลภัสวรรธ์ อารยะสกุล และอ.กวิสรา สายประดิษฐ์ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ท่านนพดล อินปา รักษาการผู้อำนวยการ สพป.ลป.2 เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ.หอประชุมโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูผู้มีจิตอาสาในการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา โดยมีท่านผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ ณ.ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 วอศ.เถินเทคโนโลยี ชมภาพ...

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2014 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054292155-6,086-4203933 ,086-4292883 แฟกซ์ 054292156 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.